Privātuma politika

Par mums

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Spidola Coffee Records”, vienotās reģistrācijas Nr. 50203022061, juridiskā adrese:  Brīvības gatve 405/1-19 12, rīga, LV-1024.

Mūsu mājaslapas un interneta veikala adrese ir: https://starscoffee.co

Vispārīgi

Personas dati ir informācija par fizisku personu – SIA “Spidola Coffee Records” klientu, darbinieku, darba vietas kandidātu utt., kur ļauj šo personu identificēt, t.sk. vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, u.c. informācija. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “Spidola Coffee Records” interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

SIA “Spidola Coffee Records” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Datu apstrāde

SIA ‘Spidola Coffee Records” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai: klienta identificēšanai; līguma sagatavošanai un noslēgšanai; pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai; pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai; pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem; klientu apkalpošanai; iebildumu / pretenziju izskatīšanai un apstrādei; klientu noturēšanai; lojalitātes celšanai; apmierinātības mērījumiem; norēķinu administrēšanai; parādu atgūšanai un piedziņai; mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai: statistikai un biznesa analīzei; plānošanai un uzskaitei; efektivitātes mērīšanai; datu kvalitātes nodrošināšanai; tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; atskaišu sagatavošanai; klientu aptauju veikšanai; riska vadības aktivitāšu ietvaros.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Spidola Coffee Records”.

SIA “Spidola Coffee Records” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs – lai realizētu no SIA “Spidola Coffee Records” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Spidola Coffee Records” leģitīmās intereses.

SIA “Spidola Coffee Records” likumīgās intereses ir: veikt komercdarbību; pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, e-pastā, mājaslapā u.c.; analizēt SIA “Spidola Coffee Records” mājaslapu, lietojumu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus; veikt darbības Klientu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt pakalpojumus; reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Spidola Coffee Records” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Spidola Coffee Records” sadarbības partneri apstrādā SIA “Spidola Coffee Records” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA “Spidola Coffee Records” sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “Spidola Coffee Records” datu apstrādes apstrādātājiem un SIA “Spidola Coffee Records” ir tiesības nodot SIA “Spidola Coffee Records” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

SIA “Spidola Coffee Records” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Spidola Coffee Records” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Spidola Coffee Records” uzdevumā.

Datu glabāšana

SIA “Spidola Coffee Records” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Spidola Coffee Records” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Tiesības uz datiem

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Spidola Coffee Records” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “Spidola Coffee Records” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Spidola Coffee Records” likumīgajām  interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Spidola Coffee Records” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Spidola Coffee Records” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “Spidola Coffee Records” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Datu nodošana

SIA “Spidola Coffee Records” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA “Spidola Cofee Records” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Spidola Coffee Records” likumīgās intereses.

SIA “Spidola Coffee Records” personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē – nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Piekrišana

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot SIA “Spidola Coffee Records” interneta lapā.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Papildus informācija

Kontaktinformācija

SIA “Spidola Coffee Records” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Saziņu par līgumsaistību izpildi SIA ”Spidola Coffee Records” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu interneta veikala izmantošanu ērtāku. Sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties jūsu izdarītās izvēles, sniedzot jums plašākas un pielāgotākas iespējas.

Sīkdatnes galvenokārt tiek izmantotas pirkuma formas (checkout) aizpildīšanas laikā, kad aizpildat pirkuma formu, lai veiktu pasūtijumu. Saglabātā informācija sevī iekļauj vārdu, uzvārdu, valsti, ielas nosaukumu, pilsētu, reģionu, pasta indeksu, tālruni un e-pasta adresi.

Kad esat veicis pasūtijumu, šīs sīkdatnes tiek dzēstas automātiski, bet ja pasūtijuma process tiek pārtraukts, tad šīs sīkdatnes tiek glabātas visu sesijas laiku, kas var būt arī, ja esat no interneta veikala izgājis.

Ir arī vispārīgas sīkdatnes, kuras ir obligātas un kuras saglabā interneta veikala satura vadības sistēma, lai padarītu interneta veikala izmantošanu Jums ērtāku – par tām var vairāk lasīt šeit.

Automatizētu lēmumu pieņemšana

SIA “Spidola Coffee Records” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA “Spidola Coffee Records” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Citi noteikumi

Jebkas no augstāk minētā neattiecas uz datiem, kurus ir pienākums turēt administratīvu, likumisku vai drošības iemeslu dēļ.